บริษัท ไนน์ที จำกัด

182/37 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

สำนักงาน
TEL : 02-411-0882

คุณพิมพ์พรรณ
TEL : +66(0)85-199-0244
Email : pimphan@9t.com

คุณสุรสิทธิ์
TEL : +66(0)85-553-5435
Email : surasit@9t.com